1-تفاوت های فرد مسلمان با فرد غیرمسلمان در یک سازمان ؟

2.     تفاوت های سازمان اسلامی با سازمان غیراسلامی در یک جامعه ؟

4.     مبنا و ابزارهای انگیزش در اسلام ؟

5.     چه   قدرتهای دیگری علاوه بر قدرتهایی که در متون مدیریت غربی وجود دارد که در منابع اسلامی مطرح شده است؟

6.     از لحاظ منابع اسلامی قدرت فرادستان چگونه تعدیل می شود؟

7.   اسلام چه راهکارهایی را برای جلوگیری از آفات قدرت پیشنهاد می دهد؟

3.     مبنای کنترل و نظارت اسلامی ؟

8.     قدرت از لحاظ اسلام چه آفاتی دارد؟

9.     اولویت بندی انواع قدرت از لحاظ منابع اسلامی چگونه خواهد بود؟

10. اسلام تا چه حد ودرچه حوزه  هایی اجازه می دهد تا تابع نظر مردم باشد.

11. اثرات ونتایج مشارکت عمومی کدامند؟

12. تاثیرفطریات در حوزه مدیریت چیست؟

13. برای بکار بستن نظام مشارکت درسازمان چه  نظام پیشنهادی باید ارائه گردد؟

14. سیره مدیریتی حضرت امام خمینی(ره) چگونه بوده است؟

15. نقشهای کارکنان از دیدگاه مدیریت اسلامی با مدیریت غربی چه تفاوتها و چه شباهتهایی دارد؟

16. در مقابل حقوق کارکنان، آنها چه تکالیفی دارند؟

17. شاخصهای کارمند موفق از دیدگاه اسلامی کدام است؟

18. تشویق و تنبیه کارکنان باید با چه روشهایی باشد؟

19. راههای اعتماد سازی مدیران نسبت به کارکنان و یا بالعکس کدامند؟

20. کلید واژه های اسلامی در حوزه مدیریت کدامند؟

21. حضرت علی (ع)تا چه اندازه توانستند به نکات مدیریتی که در نهج البلاغه فرموده بودند با توجه به شرایط زمان عمل نمایند؟

22. چگونه باید مطالب مدیریتی نهج البلاغه را به زبان روز نوشت؟

23. نظام مدیریتی با توجه به نامه حضرت به مالک اشتر چگونه است؟

24. چه منابع دیگری برای استخراج نکات مدیریتی از سیره ائمه وجود دارد؟

25. چه نکات مدیریتی در منابع دست اول اسلامی دیده می شود؟

26. باید منابع اصیل اسلامی را از دیدگاه مدیریتی باز نویسی کرد؟

27. باید با چه روشی نکات موجود در منابع را به زبان روز مدیریت ترجمه کنیم تا دچار اشتباه نشویم؟

28. با توجه به منابع دست اول اسلامی چه نکات و اموری جز ارکان مدیریت است که درحال حاضر جز ارکان حساب نمی شود؟

29. چه تفاوتهایی بین زندگی فردی و اجتماعی یک مدیر باید وجود داشته باشد؟

30. جایگاه اصول دین در مدیریت اسلامی را تبیین کنید.

31. شاخصه های هدفگذاری در مدیریت اسلامی چیست؟

32. تفاوتهای نظارت و کنترل اسلامی با نوع غربی آن در چیست؟

33. عدالت سازمانی اسلامی را تبیین کنید.

34. ضرورتها و ارزشهای مدیریت اسلامی چیست (به همراه اولویت بندی آنها)؟

35. تفاوتهای وظایف یک مدیر دولتی با مدیران دیگر در چیست ؟

36. آیا در اسلام بین مدیران دولتی با مدیران دیگر تفاوتی هست یا نه ؟ آیا اسلام اصلاً چنین تفکیکی برای مدیریت قائل است ؟

37. تفاوت مدیریت عالی به مدیریت سطوح پائین تر در چیست ؟

38. با چه روشی باید به سراغ استخراج نکات مدیریتی از قرآن رفت تا تفسیر  به رای رخ ندهد؟

39. چه مسائل مدیریتی در قرآن مطرح شده است؟

40. کدام مسائل از اولویت بالاتری نسبت به سایر مسائل دارند؟

41. آیا قرآن تمام مباحث مدیریتی را بیان کرده و چرا؟

42. کدام تفاسیر برای استخراج نکات مدیریتی از قرآن کمک می کنند؟

43. تفاوت مدیر و رهبر در اسلام 

44. نکات مدیریتی قرآن چگونه در سیره ائمه دیده می شود؟

45. ویژگی های مدیر از دیدگاه قرآن کدامند؟

46. داستانهای مدیریتی قرآن کدامند؟

47. چه کلید واژه هایی در قرآن مربوط به مدیریت است؟

48. ویژگی های یک مدیر و فرمانده موفق از نظر قرآن چیست؟

49. ویژگی های یک مدیر و فرمانده موفق از نظر نهج البلاغه چیست؟

50. بررسی نمونه هایی از مدیران اسلامی موفق و عملکرد آنها در طول تاریخ

51 .راهکارهایی برای عملی سازی ویژگی ها و وظایف مدیران 52. چه موضوعاتی در مدیریت اسلامی مطرح است که در مدیریت غربی به آن پرداخته نشده است؟